Media Center

Press Release


De OAS feliciteert de bevolking van Suriname met hun voorbeeldige toewijding tijdens de verkiezingen van 2015

  May 26, 2015

De waarnemeningsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten feliciteert de bevolking van Suriname met hun voorbeeldige toewijding en actieve participatie aan het verkiezingsproces, dat zich reflecteerde in het kiezersrendement gisteren tijdens de algemene verkiezingen.

De 24 teamleden verdeeld over 13 nationaliteiten met aan het hoofd de Internationale deskundige van Chileense komaf Irene Klinger, observeerden de verkiezingen in 61% stembureaus in alle 10 districten. Irene Klinger was tevreden over het verkiezingsproces dat op een orderlijke, rustige en soms zelfs feestelijke manier plaatsvond. De OAS/EOM bedankt de Surinaamse overheid voor de uitnodiging om dit proces waar te nemen en onderstreept de inspanningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Centraal HoofdStembureau en het Onafhankelijk KiesBureau voor de voorbereiding en het verloop van verkiezingsdag van 2015.

De OAS rapporteert dat de stembureaus die zijn geobserveerd allen op tijd zijn geopend, goed bemand waren en alle benodigde materiaal voor de verkiezingen hadden. De missie benadrukt de buitengewone inzet en toewijding van de leden van de stembureaus, het toezichthoudend personeel, de veiligheidsagenten, in hun verantwoordelijkheden en prijst de politieke partijen voor hun getoonde kameraadschap gedurende de verkiezingsdag.

De OAS/EOM was content om waar te nemen dat een aantal van de aanbevelingen die in 2010 door de OAS zijn gedaan bij deze verkiezingen zijn geimplementeerd. Deze omvatten de invoering van de afzonderlijke stembussen voor de verkiezingen van de Nationale Assemblee en de nationale en regionale verkiezingen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het tellen van de stembiljetten vlotter verloopt. Een andere constatering was een toename van de vrouwelijke politieke vertegenwoordiging op de kandidatenlijsten.

Ter ondersteuning van het electoraal proces van Suriname in haar streven deze te blijven verbeteren, doet de waarnemingsmissie de volgende voorlopige bevindingen en aanbevelingen die zijn gebaseerd op een grondige analyse van het electorale wettelijk kader, en de informatie verzameld door de delegatie als gevolg van dialoog met nationale en electorale autoriteiten, alsook met de Surinaamse samenleving, de politieke partijen en de internationale gemeenschap in de pre--‐electorale fase en tijdens de verkiezingsdag.
1. De OAS / EOM merkt op dat het gemiddeld aantal personen vertegenwoordigd in elke kiesdistrict aanzienlijk varieert. Een zetel in een district kan bijna tien keer meer kiezers vertegenwoordigen dan in een ander district. Suriname zou kunnen onderzoeken welke mechanismen er geimplementeerd kunnen worden om deze verschillen op te vangen naar een 2 meer evenwichtige vertegenwoordiging van de inwoners per district te garanderen, en tegelijkertijd de vertegenwoordiging van alle regio's veilig te stellen.
2. De missie merkte op dat Suriname een beperkte regelgeving heeft met betrekking tot de politieke campagne--‐financiering en het openbaar maken van informatie over bronnen van financiering. Bovendien bestaat er geen vorm van directe of indirecte publieke financiering van politieke partijen. De missie benadrukt de noodzaak voor Suriname om dit te bespreken en regelgeving met betrekking tot de politieke campagne--‐financiering in overweging te nemen en de invoering van een soort publieke financieringsregeling voor politieke partijen.
3. De OAS waarnemingsmissie was blij met de toename van het aantal vrouwelijke kandidaten en hun rangschikking in hogere posities op de kandidatenlijsten. Deze toename was het gevolg van de inspanningen van de Nationale Assemblee en de maatschappelijke organisaties. Tijdens deze verkiezingen was 128 (33%) van de kandidaten vrouw in vergelijking met 90 vrouwen in de laatste verkiezingen. De missie doet een dringend beroep aan de partijen om de vrouwen met gunstiger posities te geven binnen partijstructuren en op de kandidatenlijsten. Dit zal hun mogelijkheden om gekozen te worden vergroten. Positieve maatregelen, zoals quota en afwisselingsmechanismen, kunnen worden ingevoerd om de gendergelijkheid in electorale concurrentie te bevorderen.
4. De OAS / EOM verwelkomt de inspanningen gedaan sinds 2010 om de toegang tot de stembureaus voor personen met een beperking te verbeteren met de invoering van speciale stemhokjes. Echter hebben de OAS waarnemers in het hele land gemerkt dat er verschillen in de procedures zijn die worden gebruikt om ouderen en mensen met een beperking te helpen. In sommige stembureaus werden deze mensen vergezeld door familieleden, terwijl in andere hulp werd verleend door stembureau personeel en/of vertegenwoordigers van de partijen. De missie suggereert dat electorale autoriteiten overwegen een uniforme procedure op te zetten voor de ondersteuning van die kiezers die extra hulp nodig hebben.

De missie herinnert het publiek dat de officiële resultaten van de Nationale Assemblee en de regionale en lokale verkiezingen zullen worden verstrekt door het Centrale HoofdStembureau en gecertificeerd door het Onafhankelijke KiesBureau in overeenstemming met de nationale wetgeving.

De OAS missie maakt van deze gelegenheid gebruik om de regering van Suriname te bedanken voor de uitnodiging om dit proces te observeren en de burgers van Suriname voor hun gastvrijheid. Daarnaast bedankt de EOM de regeringen van Canada, Chile, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Spanje voor hun bijdrage om deze missie mogelijk te maken.

Het hoofd van de missie, Irene Klinger, zal in de komende weken een gedetailleerd verslag over de opmerkingen en aanbevelingen van de OAS verkiezingswaarnemingsmissie aan de Permanente Raad in Washington, DC doen toekomen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de OAS website op www.oas.org

Reference: V-188/15