IACHR verwelkomt de toetreding van Suriname tot het Inter-Amerikaans Verdrag inzake de rechten van ouderen

24 mei 2023

Washington, D.C. – De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR) verwelkomt het besluit van de Staat Suriname om zich aan te sluiten bij het Interamerikaans Verdrag inzake de bescherming van de mensenrechten van ouderen. Door het deponeren van de akte van bekrachtiging op 8 mei j.l., werd Suriname de elfde lidstaat van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en het eerste Caribische land dat partij werd bij dit verdrag.

De bevolking van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied wordt duidelijk ouder. Volgens schattingen van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC) zullen in 2050, ouderen 25,1% van de totale bevolking van de regio uitmaken. Met naar schatting 193 miljoen mensen in 2050 zullen er dan 2,1 keer zoveel ouderen zijn dan in 2022, toen er naar schatting 88,6 miljoen waren, merkt ECLAC op.

Het Verdrag inzake ouderen is het eerste internationale verdrag dat specifiek ingaat op de mensenrechten van deze groeiende groep. Een van de belangrijkste kenmerken van het verdrag is een paradigmaverschuiving met betrekking tot ouderdom. Deze verandering houdt in dat staten de rechten van ouderen dienen te erkennen en hun toegang tot dienst- en zorgverlening moeten waarborgen, om een ​​ zelfstandig en waardig leven voor hen mogelijk te maken, vrij van geweld en discriminatie.

Het verdrag vereist dat staten hun nationale standaarden aanpassen aan de nieuwe, toepasbare inter-Amerikaanse standaarden, met name met betrekking tot kwesties als handelingsbekwaamheid en geďnformeerde toestemming, zodat ouderen op waardige manier hun mensenrechten kunnen uitoefenen, zonder beperkingen op basis van leeftijdsgebonden vooroordelen. Het verdrag roept ook op tot aanpassing van de reikwijdte en dekking van nationale beschermingssystemen.

In dit verband herinnert de IACHR de lidstaten van de OAS aan het belang van een universele ratificatie van het Ouderenverdrag. De Commissie benadrukt haar bereidheid om technische bijstand te verlenen aan staten die partij zijn en hen te helpen bij de uitvoering van dit instrument.

De IACHR, een belangrijk, autonoom orgaan van de OAS, ontleent zijn mandaat aan het OAS-handvest en het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Inter-Amerikaanse Commissie heeft een mandaat om eerbiediging en verdediging van de mensenrechten in de regio te bevorderen en treedt op dit gebied op als overlegorgaan voor de OAS. De Commissie bestaat uit zeven onafhankelijke leden, die individueel worden gekozen door de Algemene Vergadering van de OAS en die niet optreden als vertegenwoordigers van hun land van herkomst of verblijf.

No. 094_nl/23

12:31 PM